ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
21กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
22กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ 8 เม.ย. 2565
23กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
24กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
25กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
26ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
27ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เม.ย. 2565
28ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ 8 เม.ย. 2565
29ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 8 เม.ย. 2565
30ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 8 เม.ย. 2565
31คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560 8 เม.ย. 2565
32ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 8 เม.ย. 2565
33ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 8 เม.ย. 2565
34พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
35พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 8 เม.ย. 2565
36พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 8 เม.ย. 2565
37พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 8 เม.ย. 2565
38ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด) 8 เม.ย. 2565
39พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 8 เม.ย. 2565
40พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 8 เม.ย. 2565

|< << 12

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,430
เดือนที่แล้ว
3,901
ปีนี้
20,994
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
81,302
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 9 187 4,430 3,901 20,994 40,875 81,302 34.204.166.236