ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 ก.พ. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256522 เม.ย. 2565
3ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 ส.ค. 2564
4การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
5มาตราการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2 ต.ค. 2563
6กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง2 ต.ค. 2563
7กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ2 ต.ค. 2563
8กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร2 ต.ค. 2563
9กินกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์2 ต.ค. 2563
10มาตรการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ2 ต.ค. 2563
11มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อน2 ต.ค. 2563
12มาตรการกำหนดขั้นตอน กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2 ต.ค. 2563
13มาตรการความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงบประมาณการเงิน2 ต.ค. 2563
14มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล2 ต.ค. 2563
15มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
16มาตรการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร2 ต.ค. 2563
17มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2 ต.ค. 2563
18มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีสำคัญหลากหลาย2 ต.ค. 2563
19กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
20มาตรการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดควมพึงพอใจแก่ประชาชน2 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 105 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166