ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
2พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565และแนวทางปฏิบัติ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 25651 ก.ค. 2565
3พ.ร.บ.การสาธาณณสุข พ.ศ. 253522 ก.พ. 2565
4พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช่ีวิตคนพิการ พ.ศ. 255022 ก.พ. 2565
5พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256222 ก.พ. 2565
6พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256018 ก.พ. 2565
7พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
8พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253418 ก.พ. 2565
9พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254618 ก.พ. 2565
10พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253918 ก.พ. 2565
11พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
12พรบ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256217 ก.พ. 2565
13พรบ. อำนวยความสะดวกในการอนุญาต17 ก.พ. 2565
14พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254017 ก.พ. 2565
15พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพิ่มเติมถึงฉบับที่1417 ก.พ. 2565
16พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ. 256217 ก.พ. 2565
17พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253917 ก.พ. 2565
18พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 256117 ก.พ. 2565
19สาระสำคัญพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ก.พ. 2565
20พระราชบัญญัติกำหนดขั้้นตอนการกระจายอำนาจแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 254915 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
386
เดือนนี้
5,423
เดือนที่แล้ว
3,318
ปีนี้
11,832
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
72,140
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 135 386 5,423 3,318 11,832 40,875 72,140 34.239.173.144