ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 256525 ส.ค. 2566
2พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
3พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565และแนวทางปฏิบัติ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 25651 ก.ค. 2565
4พ.ร.บ.การสาธาณณสุข พ.ศ. 253522 ก.พ. 2565
5พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช่ีวิตคนพิการ พ.ศ. 255022 ก.พ. 2565
6พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256222 ก.พ. 2565
7พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256018 ก.พ. 2565
8พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
9พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253418 ก.พ. 2565
10พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254618 ก.พ. 2565
11พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253918 ก.พ. 2565
12พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
13พรบ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256217 ก.พ. 2565
14พรบ. อำนวยความสะดวกในการอนุญาต17 ก.พ. 2565
15พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254017 ก.พ. 2565
16พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพิ่มเติมถึงฉบับที่1417 ก.พ. 2565
17พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ. 256217 ก.พ. 2565
18พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253917 ก.พ. 2565
19พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 256117 ก.พ. 2565
20สาระสำคัญพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 91 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166