ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

10 พฤษภาคม 2566

คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งขั้นตอน ระยะเวลา และช่องทางในการขอรับการบริการจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โดยง่าย สะดวก และมีความชัดเจน อีกทั้งเป็นการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลแหลมงอบ จึงขอประชาสัมพันธ์ "คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" มาให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

01 พฤษภาคม 2566

การประมูลให้เช่าร้านค้า (ซุ้ม) จำหน่ายสินค้า ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

30 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

27 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

23 มีนาคม 2566

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอปิดพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน (ป่าในเมืองจังหวัดตราด ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่าานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

23 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

13 มีนาคม 2566

หนังสือ "คนกรุยทาง" หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล (E-book),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้เปรียบเสมือน "คนกรุยทาง" สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ ชีวิตคนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ มิติ ผ่านองค์ความรู้ของตำราแม่ฟ้าหลวง และศาสตร์พระราชา เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากความรู้สึกนึกคิดของผู้รู้จักและผู้ที่ทำงานร่วมกับคุณชายที่มาจากหลากหลายภาคส่วนและมีมุมมองต่อคุณชายในแง่ต่าง ๆ ในเรื่องบุคลิก วิธีคิด วิธีทำงาน พร้อมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่พัฒนาต่าง ๆ ด้วยรสชาติต่าง ๆ กันไป มีทั้งความสนุก ความเครียด ความโกรธ และความประทับใจ

สามารถอ่านในรูปออนไลน์ (e-book) ได้ที่ https://portaladmin.maefahluang.org/Trail_the_Way/Trail_the_Way.html?fbclid=IwAR3_nDzmf0Xd7gfHspHOiNwj7lIChlh4Or0RUcBEyb1cshKyjswEs1wgwpY#p=cover

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ สแกน QR Code  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถสแกน QR Code ได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

[ประชาสัมพันธ์] สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดแจ้งเรื่องการเร่งรัดต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้ทันภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

25 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาเขาสมิง เรื่อง ให้ผู้มีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีไปติดต่อขอรับเงินคืน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเมติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

17 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

27 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่1 พ.ศ. 2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันปะหลัง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 ธันวาคม 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (216 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,430
เดือนที่แล้ว
3,901
ปีนี้
20,994
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
81,302
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 13 187 4,430 3,901 20,994 40,875 81,302 34.204.166.236