ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าชุมชนหินสบ๋าย (ต่อจาากโครงการเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ24 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding)31 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 256429 ตุลาคม 2564
ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ14 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพืื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)11 ตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256407 ตุลาคม 2564
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง30 กันยายน 2564
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคาฯ)17 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ฯ22 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาศที่3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (เดือนม.ค. - มี.ค. 64)03 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ19 มีนาคม 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-gp27 กรกฎาคม 2566
ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP27 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถีึง เดือน ธันวาคม 2565)30 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)25 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสัญญาประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย. พ.ศ. 2565 - มิ.ย. พ.ศ.2565)20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร่ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟุตบาทริมถนนยายม่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2561
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256612 กันยายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 2566
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256611 กรกฎาคม 2566
สรุปการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256623 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256612 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256621 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256607 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256617 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256513 มกราคม 2566
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256515 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256515 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256517 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256516 กันยายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 104 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166