ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
เกียรติบัตร ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

           เทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมงอบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลแหลมงอบ เป็นภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมงอบ

10 เมษายน 2566

รับมอบรางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวรัตาภรณ์  อุทุมโภค เข้ารับมอบรางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

07 เมษายน 2566

เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

เกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตราดที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

                    วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแหลมงอบ  ได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตราดที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ ซึ่งเทศบาลตำบลแหลมงอบได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างความโปร่งใสเเละเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าถึงเเละตรวจสอบได้ โดยสามารถทำคะเเนนการประเมินได้ในระดับ A

05 กันยายน 2565

นางมารีณี  วิรัญโท,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายสมาน อาดัม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางมารีณี วิรัญโท  ในงาน "วันสตรี(มุสลีมะห์) จังหวัดตราด ปี 2565 " เพื่อแสดงว่าเป็นสตรีที่บำเพ็ญประโยชน์สู่การพัฒนาที่ยังยืน

13 มิถุนายน 2565

นางสาวมัจซี สง่างาม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายสมาน อาดัม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางมารีณี วิรัญโท  ในงาน "วันสตรี(มุสลีมะห์) จังหวัดตราด ปี 2565 " เพื่อแสดงว่าเป็นสตรีที่บำเพ็ญประโยชน์สู่การพัฒนาที่ยังยืน

13 มิถุนายน 2565

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดนูรุ้ลการีม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดนูรุ้ลการีม ได้รับคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

28 เมษายน 2565

นางมารีนี  วิรัญโท,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางมารีนี วิรัญโท เพื่อแสดงว่า เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่น) ประจำปี 2564 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

23 ธันวาคม 2564

เกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพ บ้านยายม่อม ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพ บ้านยายม่อม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ "เมี่ยงคำไส้แห้ง" เป็นผลิตภัณฑ์ "ดี"ระดับจังหวัด

25 ตุลาคม 2564

นายชัยพฤกษ์  สนธิศิริ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

16 กันยายน 2564 นายชัยพฤกษ์  สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ ได้รับมอบโล่แสดงความยินดีจากนิตยสาร “ผู้นำท้องถิ่น” ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ไว้ ณ พุทธศักราช 2564

 

16 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาภรณ์ อุทุมโภค,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้พิจารณาคัดเลือกให้นางสาวรัตนาภรณ์  อุทุมโภค เป็นครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เนื่องจากมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

23 มิถุนายน 2564

นางสาวมัจซี สง่างาม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 21 มกราคม 2563 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นางสาวมัจซี  สง่างาม  เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน”

21 มิถุนายน 2563

เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อชุมชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อสังคม ได้แก่

1.นายสุริณ  บุระประทีป    ประธานคณะกรรมการชุมชนหินกลาง

2.นางวารี   กองสมัคร      ประธานคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อต้นยาง

3.นายสวงศ์  อภิบาลศรี     ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดแหลมงอบ

4.นายณรงค์  เจ๊ะเซ็น       ประธานคณะกรรมการชุมชนยายม่อม

4.นางสาวสุจินต์ แปงเมือง  รองประธานคณะกรรมการชุมชนหินสบ๋าย 

12 กุมภาพันธ์ 2563

นางมารีนี วิรัญโท ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

นางมารีนี  วิรัญโท ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

22 ตุลาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 158 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97